Nguyễn Gia Kiểng: Tương lai nào cho Lào, Campuchia?

Đây là câu hỏi mà trong gần một tuần lễ tham quan tôi có cảm tưởng rất ít người Lào đặt ra. Họ không quan tâm lắm tới tương lai đất nước một phần cũng vì nước Lào có rất ít tương lai. Đất nước chập chồng đồi núi, không có bờ biển, ít dân và tụt hậu. Số phận đương nhiên của Lào là phải gắn bó…

Đọc thêm