Cù Tuấn: Tổng hợp quá trình dỡ bỏ tượng Lenin ở Đông Âu

Tượng Lenin bị dỡ bỏ ở thành phố Chernihiv, Ukraine; ở Kharkiv, Ukraine; bên cạnh Cung điện Mogoşoaia, Roumania. Việc dỡ bỏ các tượng đài Lênin ở Đông Âu là vấn đề phức tạp, nhiều mặt, gắn liền với bối cảnh lịch sử, chính trị của khu vực này. Trong những năm gần đây, đã có một nỗ lực mới nhằm lật đổ những tượng đài cuối cùng…

Đọc thêm