Chu Mộng Long: Trung ương Giáo hội chỉ mới làm một phần phật sự

Xin phép được mở đầu câu này: uy tín do chính mình tạo ra, mất uy tín cũng do mình tạo ra. Uy là sức mạnh để tạo niềm tin, tức Tín. “Tín” mất, “Uy” tự sụp đổ. Nhà tu hành biết rõ hơn ai hết về điều này, bởi tôn giáo xét đến cùng là gầy dựng đức tin cho đại chúng. Không ai có thể bôi…

Đọc thêm