Sách mới: Quyền lực và vấn đề kiểm soát quyền lực trong xã hội, Lê Anh Hùng

Lời giới thiệu Cuốn sách Quyền lực và vấn đề kiểm soát Quyền lực trong Xã hội của Lê Anh Hùng là một công trình tổng quan học thuật rất công phu, đáng quý và đáng đọc. Vấn đề quyền lực là vấn đề mấu chốt của chính trị. Và chính trị liên quan đến bất kỳ ai, kể cả những người khăng khăng rằng họ không dính líu gì…

Đọc thêm