Nguyễn Bình Phương: Cấm ngừa thai

Hôm nay, một dự luật mang tên Right to Contraception Act (Dự luật Quyền Ngừa thai) nhằm bảo đảm quyền truy cập các biện pháp ngừa thai bị thất bại tại Thượng viện. Dự luật này do phía Dân chủ đưa ra, cần 60 phiếu để thông qua vòng bầu thủ tục (procedural vote) để đưa ra bàn thảo nhưng chỉ được 51 phiếu, gồm tất cả phiếu…

Đọc thêm