Thơ hai câu của Hoàng Xuân Sơn

h a i c â u h â u c a i________________________________________________
                                  k h ú t b a i k h a i b ú t

Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn. Tranh: Trương Đình Uyên.

H Ụ T


Hụt miếng bánh   
                 Hụt chiếc hôn
Đời ta hụt cả mối buồn thiên thu. 😋

**

D I Ệ U


Vụng về tôi
           Diệu dụng em
Chúng ta sở hụi một thềm nhân gian


**

N H Ì N


Đừng ngó nhau
           Đừng nhìn nhau
Quay lưng ngoảnh mặt trước sau cũng nhìn

**

V Á


Hãy vá lại
        Đừng banh ra
Miếng rách cũng tội thân già cũng thương

**

T U Ổ I


Thêm một tuổi
            Cọng hay trừ
Bài ca vẫn hát “nghiệp dư” thường hằng

**


D A O


Ví dầu em
             Ầu ơ tôi
Bài ca dao đã thôi rồi dao ca

**

R I Ế T


Mặt người tròn
        Khung hình vuông
Nhìn nhau riết cũng in tuồng thân quen

**

NHÒE


Mù buổi sáng
       Sương ban chiều
Đời nhau đã có ít nhiều âm u

**

N É O


Thôi đừng níu
         Kéo nhau, đừng
Những dây buộc, lạ(c)t đã ngừng néo nhau 

Hoàng Xuân Sơn 

[từ năm Mão qua năm Thìn 2024]